Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

42.00

Pracownik inżynieryjno-techniczny

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy. 

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i hgieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na pięć części:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

  – praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  – odpowiedzialności  projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – nadzoru i kontroli warunków pracy.

 2. Zagrożenia w środowisku pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii wraz z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, znajdującymi się w załączniku do niniejszego opracowania,
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zawierający także:
  – sprzęt przeciwpożarowy i postępowanie w przypadku pożaru,
  – zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Format: B5, 138 stron, oprawa miękka foliowana,
Wydanie VIII. Stan prawny: październik 2020 r. Książka zawiera uaktualnienie treści na dzień 29 listopada 2021 r.

Publikacja powstała w oparciu o program Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Prezentacje BHP program

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP