Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Newsletter

Świadectwo pracy Powiększ do pełnego rozmiaru

Świadectwo pracy - druk aktywny w formacie pdf

z możliwością edycji i zapisu przy użyciu bezpłatnego programu Adodbe Reader.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRPiPS z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292)

Więcej szczegółów

8,61 zł

Świadectwo pracy jest aktywnym drukiem  w formacie PDF, który można edytować i zapisywać przy użyciu bezpłatnego programu Adobe Reader

Sposób pobrania pliku pdf: po złożeniu zamówienia w sklepie (poprzez umieszczenie produktu w koszyku) i zrealizowaniu płatności, na wskazany w zamówieniu adres mailowy zostanie przesłany link do pobrania pliku pdf - zamówionego druku.

UWAGA! z przesłanego linku druk można pobrać pięciokrotnie.

Świadectwo pracy - informacje ogólne:

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.